Statut przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO

 „JACEK I AGATKA”

W  OLSZTYNIE

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z póź. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z póź. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z póź. zm ) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych¹;
 5. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 6. Ustawa Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2016r. poz.1666  z póź. zm.),
 7. Wpis do prowadzonej przez Miasto Olsztyn ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

 Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Przedszkole zwane dalej „przedszkole” jest przedszkolem niepublicznym i zostało wpisane do prowadzonej przez Miasto Olsztyn ewidencji szkół i placówek niepublicznych  17maja   2005r. pod nr 193 .
 2. Miejsce prowadzenia Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” Olsztyn ul. Boenigka 6A.
 3. Przedszkole mieści się w   budynku stanowiącym  własność Spółdzielni Mieszkaniowej  „Jaroty” w Olsztynie.
 4. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”  jest Julita Skrzypczyk i odpowiednio pełniącej funkcję  dyrektora  przedszkola
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
 6. Przedszkole używa pieczęci wg ustalonego wzoru:

Przedszkole Niepubliczne

„Jacek i Agatka”

Julita Skrzypczyk

10 – 686 Olsztyn,ul. Boenigka 6A

NIP 7391884460 ,Regon 281485229

 

Statut Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” wchodzi w życie z dniem 30.11.2017r.

 

Treść Statutu

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020