o przedszkoluaktualnościjak pracujemygaleriakontakt
Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

UPRZEJMIE INFORMUJĘ , ŻE DNIA 06.09.2017r. O GODZ.17:00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/18 .

NA  CZAS ZEBRANIA PROSZĘ  DZIECKU ZAPEWNIĆ

OPIEKĘ W DOMU. 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

TELEFON: 606997044 ; 895412315

^^^^^^^^^^^^^^

Serdecznie zapraszamy

Na dni adaptacyjne pt.: " W krainie Czterech Barw"

które odbędą się

Dzień I -24.08.2017r. >  kolor czerwony - gr I i III ;    >  kolor żółty gr II

Dzień II - 25.08.2017r. > kolor zielony - gr I i III  ;  >   kolor niebieski gr II

Dzień III - 29.08.2017r. > kolor niebieski gr I  ; kolor zielony grII , kolor żółty gr. III

Dzień IV - 30.08.2017r. > kolor zółty gr I ; kolor czerwony gr. II ; kolor niebieski gr III

w godzinach od 9:00 - 11:00

Czekamy na Was przedszkolaki i prosimy zabrać ze sobą uśmiech dobry humor chęć zabawy

**************************

Uprzejmie informuję

 Dnia 23.08.2017r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie w sprawie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/18.  Zapraszam wszystkich rodziców  , którzy potwierdzili wolę zapisu i uczęszczania dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/18 .

Na czas zebrania proszę o zapewnienie opieki dziecku .

dyrektor Julita Skrzypczyk

******************************

Z dniem  01.09.2017r. Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" działać będzie na podstawie zasad określonych w art.90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXVIII/409/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

w myśl , których

1)   czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki  w Przedszkolu Niepublicznym " Jacek i Agatka" wynosi pięć godzin dziennie tj. od 7:30 - 12:30 ,

2)  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 wyniesie nie więcej niż 1 zł.

 3) przedszkole niepubliczne prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporzadzeniu MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.

4) przedszkole niepubliczne zapewnia liczbę wychowanków w oddziale (nie przekroczy) 25 dzieci.

5) przedszkole niepubliczne zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno - pedagogiczną ,

 w związku z powyższym

UPRZEJMIE INFORMUJĘ

 Rodzice dzieci , którym wskazano miejsce do realizacji obowiązku i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym "Jacek i Agatka" proszeni są o potwierdzenie woli zapisu i uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/18 w terminie do 10 sierpnia br. w dniach:

poniedziałek - 9:00 - 17:00

wtorek - 8:00 - 14:00

środa - 8:00 - 14:00

czwartek - 10:00 -17 :00

                                                                                                                            dyrektor Julita Skrzypczyk

kontakt: tel.  89 54121315  kom. 606997044

 *****

w związku z wieloma pytaniami uprzejmie informuję , że:

> przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 17:00;

> czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki wynosi 5 godzin dziennie

w godzinach od 7:30 - 12;00; 

> dzieci mogą skorzystać z 4 posiłków ( kuchnia własna);

> przedszkole jest 3 oddziałowe .  Dwa oddziały (grupy) liczą po 22-23 dzieci. Jedna do 15 dzieci.W oddziałach zgrupowane są dzieci w/g zbliżonego wieku 6-5 latki , 5-4 latki , 3- 4 latki;

poza tym :

" W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy "

 zapewniamy :

Atrakcyjne , na wysokim poziomie zabawy , zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze na miarę każdego dziecka w zakresie edukacji :

 zdrowotnej - warsztaty kulinarne ; przyznany  " Certyfikat Zdrowego Przedszkolaka" , gimnastyka ogólnorozwojowa , korekcyjna, zabawy ruchowe , własna kuchnia - zdrowe jedzonko jak u mamy,

 przyrodniczej - spacery i wycieczki dalsze i bliższe, autokarowe , zabawy w plenerze, obserwacje przyrodnicze, 

 matematycznej - realizujemy program autorski "Mały Matematyk" opracowany na podstawie "Dziecięcej matematyki" - prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,

 muzycznej - zabawy muzyczno - ruchowe tzw."Rytmika" ,nauka gry na instrumentach, koncerty filharmonii

na wniosek rodziców dla chetnych dzieci - zajęcia taneczne prowadzone przez "Szkołę tańca" B.W. Przemienieckich ,

 plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej - warsztaty "Plastyczny Piątek",

 wspomaganie rozwoju mowy - warsztaty teatralne , comiesięczne teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów,  opieka logopedyczna tj terapia prowadzona  z każdym dzieckiem indywidualnie  ,

  język angielski dla wszystkich dzieci

 przygotowanie do nauki w szkole .

zapraszamy !!!

 

***
Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku  na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Mieści się  w   budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jaroty” w Olsztynie. Zlokalizowane jest na Osiedlu Pieczewo w Olsztynie.
Przedszkole prowadzone jest przez Julitę Skrzypczyk.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Nasze przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia. Dzieci 6-cio letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na potrzeby środowiska, dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego.
Liczba dzieci w grupie 23  ; w gr.„0” 15 dzieci.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wykwalifikowani, pełni ciepła, oddani swojej pracy.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne .

 Podstawowym  celem naszego przedszkola  jest  wszechstronny  rozwój  dziecka poprzez:       
  - wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie z   jego  potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.  
                                                                                           
Nasze przedszkole w pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej :
1. Zapewnia opiekę  nad  zdrowiem  i  bezpieczeństwem  dziecka .
2. Umożliwia dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej
3. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu jego do nauki szkolnej
4. Wspomaga rodzinę w rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.  5. Informuje na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka                                                                    
6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
7. Uzgadnia z rodzicami  kierunek i  zakres zadań   realizowanych  w przedszkolu ( w tym zajęć dodatkowych ).
8. Zapewnianie  kontaktu  ze  środowiskiem  społecznym i  przyrodniczym.
9. Uznaje i  przestrzega prawa  dziecka.

W przedszkole są trzy , jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Korzystamy z placu zabaw ogólnie dostępnego tj.osiedlowego, który jest ogrodzony.

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki sporządzane są codziennie - świeże i zdrowe. Ustalane są wg. kaloryczności  i zapotrzebowania energetycznegodzieci w wieku 2,5 - 6 l .  Zapewniamy również posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi.   

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.                                      

***********

Usługi prowadzone przez przedszkole są odpłatne.

Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w roku przedszkolnym 2016/17 i w roku szkolnym 2017/18 obejmują:

1) Opłatę tzw. „ wpisową” – dokonywaną przy zapisie dziecka do przedszkola - 70 zł

 2) Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu 530 zł miesięczie w godzinach od 6:30 - 17:00 

 3) Opłaty dodatkowe wynikające z działalności statutowej przedszkola tj.

 a - Opłatę za zajęcia dodatkowe w/g stawki ustalonej przez prowadzącego zajęcia

 b - Opłatę za tzw. opiekę doraźną ./ odbiór dzieci po godzinach pracy przedszkola/ 

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje: 
>   zajęcia i zabawy zgodne z podstawa programową wychowania przedszkolnego w tym:
- 2 razy w tygodniu język angielski dla dzieci grupy najstarszej ( 5 - 6 l)
- w roku szkolnym 2017/18 raz w tygodniu język angielski dla dzieci 3-4 l 
- dwa razy w tygodniu zajęcia muzyczno – ruchowe tzw. rytmikę,
- terapię logopedyczną dla wszystkich dzieci wymagających opieki logopedycznej,
- religię 2 razy w tygodniu,
- raz w miesiącu koncert filharmonii pt. „Spotkania z panią muzyką”,
- raz w miesiącu teatrzyki organizowane na terenie przedszkola,
- raz w tygodniu dla dzieci grupy najstarszej „warsztaty teatralne ",
 >  ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przez okres świadczenia usług,
 art. papierniczo – plastyczne tj. tzw . wyprawkę ,
> wyżywienie, które obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad , podwieczorek  
   

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu podlega  zwrotowi za co najmniej  2 kolejne  dni nieobecności  dziecka w  przedszkolu (w rozliczeniu miesięcznym) w wysokości 7 zł za dzień.  Pojedyncze dni nie  pdlegają zwrotowi.

Zajęcia dodatkowe - dodatkowo płatne . Wysokośc opłaty na dany rok szkolny ustala prowadzący zajęcia.

1. ANGIELSKI  odbywa się  2 x w tygodniu dla  3 i 4 letnich dzieci,

2. GIMNASTYKA KOREKCYJNA odbywają się 2 x w tygodniu dla 3,4,5 letnich dzieci ,

3. ZAJĘCIA TANECZNE  2 razy w tygodniu 3,4,5 letnich dzieci.

Zapraszamy do naszego przedszkola, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami.