Usługi przedszkola

OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

TELEFON: 606997044 ; 895412315

^^^^^^^^^^^^^^

Z dniem  01.09.2017r. Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” działać będzie na podstawie zasad określonych w art.90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXVIII/409/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

w myśl , których

1)   czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki  w Przedszkolu Niepublicznym ” Jacek i Agatka” wynosi pięć godzin dziennie tj. od 7:30 – 12:30 ,

2)  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 wyniesie nie więcej niż 1 zł.

 3) przedszkole niepubliczne prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu MEN z dnia 29 sierpnia 2014r.

4) przedszkole niepubliczne zapewnia liczbę wychowanków w oddziale (nie przekroczy) 25 dzieci.

5) przedszkole niepubliczne zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmujące:

  • gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka,
  • gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
  • zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,
  • zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,
  • opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
  • zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,
  • pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej                                          

Zajęcia, o których mowa w ust.1 świadczone są przez przedszkole w godzinach:

      1)  rano – od godz. 6:30 do godz. 7:30

      2)  po południu – od godz. 12:30 do godz. 17:00

Opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w wieku do lat 5  wynosi 1zł (słownie: jeden złoty).

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola.

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020