zapisz dziecko do przedszkola

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21 odbywać się

będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Składanie przez rodziców dokumentów wymaganych podczas rekrutacji

od 24.03.2020 r. od godziny 8:00.

Termin składania wniosków mija

06.04.2020 r. o godzinie 15:00.

W związku z powyższym

 Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola

składają u dyrektora przedszkola deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

w okresie od 13 marca do 23 marca 2020r.

do godz.15:00

 „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

– będą dostępne bezpośrednio przed w/w terminem na stronie internetowej przedszkola oraz u nauczycielek grup. 

 DEKLARACJA [pobierz]

 

 

Deklaracje nie będą przyjmowane wcześniej,

ani po – wyżej wymienionym terminie.

Informacje dotyczące naboru do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021
dostępne będą na stronie internetowej:

(www.edukacja.olsztyn.eu)

                                                                                                               

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

REKRUTACYJNEGO OKREŚLA
ZARZĄDZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO PRZEDSZKOLE Z DNIA 31.01.2020r.

 

 

ZARZĄDZENIE  z dnia 31.01.2020 roku

Julita Skrzypczyk

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” 

w Olsztynie ul. Boenigka 6a

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie 

na rok szkolny 2019-2020

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021:

                                                                                                           

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 marca 2020r.

od godz. 8.00

do 06 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 29 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2020r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 07 kwietnia 2020 r.

do 28 kwietnia 2020 r.

od 06 sierpnia

2020 r.

do 19 sierpnia

2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 kwietnia 2020r.

godz. 14.00

20 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 30 kwietnia 2020 r.

do 06 maja

2019 r.

do godz. 15.00

od 21 sierpnia

2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07 maja 2020r.

godz. 14.00

26 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

 

 

  • 2. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest Julita Skrzypczyk Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie ul. Boenigka 6A , w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Olsztynie .
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           Organ Prowadzący Przedszkole Julita Skrzypczyk

 

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

2. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021

3. UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).


Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020