Opłaty i usługi w przedszkolu

W Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” obowiązują opłaty jak w przedszkolu miejskim – na podstawie zasad określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr LXIII/961/23  zmieniającej uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn

Zgodnie z tymi zasadami:

 1. Czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” wynosi 5 godzin dziennie, tj. od 7:30 do 12:30.
 2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za 1 godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 wynosi obecnie 1,30zł .
 3. Przedszkole niepubliczne prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
 4. Przedszkole niepubliczne zapewnia grupy wychowanków w oddziale nieprzekraczające 25 dzieci.
 5. Przedszkole niepubliczne zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmujące:

 • gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka,
 • gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
 • zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,
 • zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,
 • opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
 • zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,
 • pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Zajęcia te świadczone są przez przedszkole w godzinach:

 • rannych – od 6:30 do 7:30,
 • popołudniowych – od 12:30 do 17:00.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Wysokość dziennej stawki za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!