OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

 

We wszelkich sprawach dotyczących prowadzonej rekrutacji prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie :   89 541 23 15  lub 513 167 420 w godzinach  8.00-15.00


23.04.2024r.

Listy kandydatów przyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie zamieszczone zostały w holu placówki (można również zasięgnąć informacji telefonicznie).

Uprzejmie informujemy,

że Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie dysponuje 5 wolnymi miejscami. Terminy postępowania uzupełniającego zawarte są w :

ZARZĄDZENIU

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Hanny Nejman-Ćwikły

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”

w Olsztynie, ul. Boenigka 6A

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”  w Olsztynie na rok szkolny 2024/2025.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w roku szkolnym 2024/2025:
 

Rodzaj czynności

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 marca 2024 r.

od godz. 8.00

do 18 marca 2024 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2024 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola              i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 19 marca 2024 r.

do 12 kwietnia 2024 r.

 

 

od 06 sierpnia 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

15 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

 

19 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 16 kwietnia 2024 r.

do 22 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2024 r.

do 23 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

26 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

 1. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Hanna Nejman-Ćwikła

Organ Prowadzący

Przedszkole Niepubliczne

„Jacek i Agatka” w Olsztynie

 

15.04.2024r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie zamieszczone zostały w holu placówki (można również zasięgnąć informacji telefonicznie).

WAŻNE!!!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do placówki  proszeni są o wypełnienie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od 16.04 do 22.04.2024 do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Oświadczenia znajdują się u dyrektora, kierownika lub w grupie  u nauczycielek.

Dyrektor

 

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola

na rok szkolny 2024/2025

odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego w tych samych terminach, co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn i rozpoczyna się:

04 marca 2024 roku o 8:00.

Termin składania wniosków mija

18 marca 2024 roku o 15:00.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone

Zarządzeniem wydanym przez Hannę Nejman-Ćwikłę

  Organ prowadzący

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”

w Olsztynie  z dnia 26.01.2024.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Wniosek wraz z oryginalnymi załącznikami  należy złożyć w placówce pierwszego wyboru tj:

 • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
 • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
 • Oświadczenie o dochodzie ,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
 • dokument potwierdzający wielodzietność
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

Komplet dokumentów (wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców proszę włożyć w kopertę  lub koszulkę)  należy dostarczyć do Przedszkola Niepubliczne Jacek i Agatka  w Olsztynie przy ul. Boenigka 6A

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca (przewidywana liczba miejsc –   25) w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

                             Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

 1. a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
 2. b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,
 3. c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

 

                             

ZARZĄDZENIE

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Hanny Nejman-Ćwikły

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”

w Olsztynie, ul. Boenigka 6A

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”  w Olsztynie na rok szkolny 2024/2025.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w roku szkolnym 2024/2025:

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 04 marca 2024 r.

od godz. 8.00

do 18 marca 2024 r.

do godz. 15.00

od 01 sierpnia 2024 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola              i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 19 marca 2024 r.

do 12 kwietnia 2024 r.

 

 

od 06 sierpnia 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

15 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

 

19 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 16 kwietnia 2024 r.

do 22 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

od 20 sierpnia 2024 r.

do 23 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 kwietnia 2024 r.

godz. 14.00

26 sierpnia 2024 r.

godz. 14.00

2. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Hanna Nejman-Ćwikła

Organ Prowadzący

Przedszkole Niepubliczne

„Jacek i Agatka” w Olsztynie