Roczny plan pracy – główne zadania

 1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu poznanie i rozumienie swoich korzeni jako punktu wyjścia do kształtowania osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość.
 2. Identyfikowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, interesowanie się jego historią oraz odnajdywanie swojego miejsca w społeczności przedszkolnej i lokalnej.
 3. Stwarzanie warunków do poznawania historii własnego miasta, regionu, kraju oraz kultywowania zwyczajów, tradycji i ważnych wydarzeń z nim związanych.
 4. Ukierunkowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego na kształtowanie jednostki twórczej, otwartej, doświadczonej, umiejącej dokonać konfrontacji przeszłości z teraźniejszością i przyszłością poprzez kontakt z książką w formie bloków tematycznych: „Poranki z bajką”, „Biesiady literackie”, zajęcia muzealne – warsztaty o tematyce regionalnej, nasz bajkowy e-book, dostarczanie okazji do tworzenia więzi między pokoleniami poprzez organizowanie uroczystości, imprez, biesiad, spotkań z członkami rodzin.
 5. Tworzenie warunków do rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 6. Stwarzanie okazji do przejawiania różnych form ekspresji dziecięcej w kontaktach z literaturą dziecięcą oraz teatrem i dramą.
 7. Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacji.
 8. Wykorzystanie inwencji twórczej dziecka, jego zainteresowań, doświadczeń i wiedzy w różnych formach jego ekspresji, np. zabawy w teatr, zabawy tematyczne, inscenizacje, działalność muzyczna i plastyczna.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 10. Rozbudzanie talentów muzyczno-ruchowych.
 11. W większym stopniu angażowanie rodziców w działania podejmowane w przedszkolu.