REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do
Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka na rok szkolny 2023/24
[ pobierz ]

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”  w terminie od 18.08.23 do 22.08.2023 do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

             „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” 

 

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

 

We wszelkich sprawach dotyczących prowadzonej rekrutacji prosimy kontaktować się telefonicznie :
89 541 23 15 lub 606997044  w godzinach  8.00-15.00

 

REKRUTACJA  2023/24

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego w tych samych terminach co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn i rozpoczyna się:

02 marca 2023 roku o 8:00

  Termin składania wniosków mija

  16 marca 2023 roku o 15:00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone

Zarządzeniem wydanym przez Julitę Skrzypczyk Organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka w Olsztynie  z dnia 17.01.2022r.

Informacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 dostępne będą na stronie internetowej  www.edukacja.olsztyn.eu

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Wniosek wraz z oryginalnymi załącznikami  należy złożyć w placówce pierwszego wyboru tj:

 • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
 • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
 • Oświadczenie o dochodzie ,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
 • dokument potwierdzający wielodzietność
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

Komplet dokumentów (wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców proszę włożyć w kopertę  lub koszulkę)  należy dostarczyć do Przedszkola Niepubliczne Jacek i Agatka  w Olsztynie przy ul. Boenigka 6A i umieścić w oznaczonej skrzynce „ Rekrutacja 2023/24” mieszczącej się w przedsionku przedszkola. (wejście główne)

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola                   – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

 1. a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
 2. b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,
 3. c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

 

ZARZĄDZENIE

z dnia 17 stycznia 2022r.

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie, ul. Boenigka 6A  Julita Skrzypczyk

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 02 marca 2023 r.       od godz. 8.00

 

do 16 marca 2023 r.             do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2023 r.   od godz. 8.00

 

 do 05 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnymod 17 marca 2023 r. 

 do 11 kwietnia 2023 r.

od 06 sierpnia 2023 r.

 do 16 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 kwietnia 2023 r.              godz. 14.0017 sierpnia 2023 r.            godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczeniaod 13 kwietnia 2023 r.

do 19 kwietnia 2023 r.

 do godz. 15.00

od 18 sierpnia 2023 r.

do 22 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych20 kwietnia 2023 r.    

godz. 14.00

23 sierpnia 2023 r.        godz. 14.00

§ 2. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest dyrektor Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                   Julita Skrzypczyk

Organ Prowadzący

                                                                                                                       Przedszkole Niepubliczne

                                                                                                                               „Jacek i Agatka”