Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Składanie przez rodziców dokumentów wymaganych podczas rekrutacji rozpoczyna się 24 marca 2020 roku o 8:00. Termin składania wniosków mija 6 kwietnia 2020 roku o 15:00.

W związku z rekrutacją rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 13 marca do 23 marca 2020 roku do 15:00. Druki deklaracji dostępne są także u nauczycielek grup. Deklaracje nie będą przyjmowane wcześniej ani po wymienionym terminie.

Informacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej: www.edukacja.olsztyn.eu

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

ZARZĄDZENIE z dnia 31.01.2020 roku

Julita Skrzypczyk

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”
w Olsztynie ul. Boenigka 6a

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie

na rok szkolny 2019-2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 marca 2020r.

od godz. 8.00

do 06 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 29 lipca 2020 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2020r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 07 kwietnia 2020 r.

do 28 kwietnia 2020 r.

od 06 sierpnia

2020 r.

do 19 sierpnia

2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 kwietnia 2020r.

godz. 14.00

20 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 30 kwietnia 2020 r.

do 06 maja

2019 r.

do godz. 15.00

od 21 sierpnia

2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07 maja 2020r.

godz. 14.00

26 sierpnia 2020 r.

godz. 14.00

2. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest Julita Skrzypczyk Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie ul. Boenigka 6A , w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Olsztynie .

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Organ Prowadzący Przedszkole Julita Skrzypczyk

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
  2. Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021.
  3. Uchwałą nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).