Rekrutacja 2023/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych do
Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka na rok szkolny 2023/24
[ pobierz ]

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”  w terminie do 19.04.2023 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

             „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” 

 

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 zostanie podana do publicznej wiadomości  

20 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00

 

We wszelkich sprawach dotyczących prowadzonej rekrutacji prosimy kontaktować się telefonicznie :
 89 541 23 15 lub 606997044  w godzinach  8.00-15.00

——————————

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola

na rok szkolny 2023/2024

odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego w tych samych terminach co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn i rozpoczyna się:

02 marca 2023 roku o 8:00.

Termin składania wniosków mija

16 marca 2023 roku o 15:00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone Zarządzeniem wydanym przez Julitę Skrzypczyk Organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka w Olsztynie  Olsztyna  z dnia 18.01.2023r.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Wniosek wraz z oryginalnymi załącznikami  należy złożyć w placówce pierwszego wyboru tj:

 • Wniosek ( z załącznikami- oświadczenia lub zaświadczenia ):
 • Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola,
 • Oświadczenie o dochodzie ,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • dokument potwierdzający samotne wychowywanie,
 • dokument potwierdzający wielodzietność
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)

Komplet dokumentów (wypełnione i podpisane przez obydwojga rodziców proszę włożyć w kopertę  lub koszulkę)  należy dostarczyć do Przedszkola Niepubliczne Jacek i Agatka  w Olsztynie przy ul. Boenigka 6A

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca (przewidywana liczba miejsc – 16)  w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

                             Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

 1. a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
 2. b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,
 3. c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.