REKRUTACJA 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego w tych samych terminach co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn i rozpoczyna się

15 marca 2021 roku o 8:00.

Termin składania wniosków mija

29 marca 2021 roku o 15:00.

W związku z rekrutacją rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 04 marca do 12 marca 2021 roku do 15:00.

 Druki deklaracji dostępne są także u nauczycielek grup.

Deklaracje nie będą przyjmowane wcześniej ani po wymienionym terminie.

Informacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 dostępne będą na stronie internetowej  www.edukacja.olsztyn.eu

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją 

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a)  do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

ZARZĄDZENIE

z dnia 25 stycznia 2021r.

Organu Prowadzącego

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie, ul. Boenigka 6A 

Julita Skrzypczyk

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022

  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

§ 2. Odpowiedzialnym za przebieg rekrutacji jest dyrektor Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                Julita Skrzypczyk

                                                                                                                              Organ Prowadzący

                                                                                                                       Przedszkole Niepubliczne

                                                                                                                               „Jacek i Agatka”